Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.photoroglif.com internet sitesini (Bundan sonra ‘‘Site’’ olarak anılacaktır) kullanıma sunan ve faaliyetlerini yürüten, Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı 5 2 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde mukim GÖNÜL GEZEN (Bundan sonra “PHOTOROGLİF” olarak anılacaktır) ile

b) Üye’nin kişisel bilgilerini girip, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni site üzerinden onaylayarak   sözleşmeyi kabul etmesi ile Site’ ye üye olan internet kullanıcısı (Bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme, Site’ nin Üye tarafından kullanılmasına ilişkin şartların belirlenmesi konusunda akdedilmiştir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Site’ ye Üye olurken verdiği kişisel bilgileri ve başkaca bilgilerin doğru olduğunu, PHOTOROGLİF' in bu bilgilerin doğru olmaması sebebiyle uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üyenin kendisi tarafından belirlenerek Site’ ye kaydedilen ve/veya PHOTOROGLİF tarafından kendisine üyelik nedeniyle verilmiş olan şifreyi kullanma hakkı bizzat Üye’ ye aittir. Üye, şifreyi başkaca kişi ya da kuruluşlara paylaşmayacağını; şayet paylaşırsa bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve yine bu sebeple üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından PHOTOROGLİF' e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, PHOTOROGLİF' in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye Site’ yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet edeceğini ve bunları ihlal etmeyeceğini; aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen ve münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üye, Site’ yi hiçbir hal ve koşulda kamu düzenini bozucu, yasalara aykırı bir amaç için, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde veya başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacaktır. Üye başkalarının Site’ den yararlanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Böyle bir durumun varlığında gerek diğer kişilerin gerekse de PHOTOROGLİF’ in uğramış/uğrayacak olduğu tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Site’ de tüm üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin PHOTOROGLİF ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üye’ nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı tüm sorumluluk beyanda bulunan Üye’ ye ait olacak olup PHOTOROGLİF böyle bir durumdan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

3.6. PHOTOROGLİF, Üye bilgilerinin yetkisiz üçüncü kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve bilgilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Üye, Site’ nin kullanılmasından kaynaklanan nedenlerle uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle PHOTOROGLİF' e karşı hukuki yollara başvurmayacağı ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Üye, diğer Site kullanıcılarının/Üye’ lerinin yazılımlarına ve bilgilerine izinsiz ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı, üçüncü kişilerle paylaşmamayı veya bunları kullanmamayı;  aksi takdirde bunlardan kaynaklanacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerden birini veya birkaçını ihlal etmesi durumunda bundan kaynaklanan tüm cezai ve hukuki sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu; PHOTOROGLİF’ i bunlardan kaynaklanabilecek hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; bahsi geçen şekilde ihlalin söz konusu olması ve olay için hukuki yollara başvurulması durumunda, PHOTOROGLİF, Üye’ ye karşı iş bu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

3.9. PHOTOROGLİF, her zaman önceden haber vermeksizin ve kendi inisiyatifle Üye’ nin üyeliğini durdurma/silme, Üye’ ye ait her türlü şekil ve formattaki bilgi ve belgeleri silme hakkına haizdir. Üye işbu durumu iş bu sözleşmenin onaylanması durumunda kabul etmiş olacak ve bu durumdan kaynaklanan nedenlerle PHOTOROGLİF' in hukuki ve cezai veya idari anlamda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.10. Site’ nin yazılımı ve tasarımı PHOTOROGLİF’ in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili mevzuatlarla korunmakta olup, PHOTOROGLİF’ in yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi ve/veya Üye tarafından kullanılamaz, içeriklerine müdahale edilemez ve/veya değiştirilemez. Site’ de adı geçen başkaca firmalar ve bunların satışa sunduğu ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca bunlarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatlar kapsamında korunmaktadır.

3.11. PHOTOROGLİF tarafından Site’ nin güncellenmesine, bakım yapılmasına, yenilenmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye girilen zaman, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. PHOTOROGLİF Üyelerine sunduğu hizmetler geliştirmek, Site’ den satışa sunduğu ürünlerini ve hizmetlerini revize etmek, Sitenin Üyeler tarafından en rahat şekilde kullanılmasını sağlamak için kullanımını Üyelerinin özel zevklerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Ve bu amaçlarla işleyebilir ve aktarabilir. PHOTOROGLİF, Üyenin Site’ de kaldığı süre boyunca gerçekleştirdiği işlemlerin bilgilerini kayıt altına alma hakkına sahiptir.

3.13. İş bu sözleşmeyi kabul ederek PHOTOROGLİF’ e üye olan kişi, Sitede bulunan uygulamalardan ve/veya PHOTOROGLİF’ in inisiyatifi ile uygulanmaya başlayacak uygulamalar kapsamında PHOTOROGLİF tarafından kendisine ürün ve hizmet reklamları, kampanyalar, avantajlar, indirimler, değerlendirmeler ve diğer Üyerlere ilişkin uygulamalar sunulmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, PHOTOROGLİF’ e Üye olurken vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla işlenmesine, üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, PHOTOROGLİF tarafından kullanılmasına ve depolanmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Üye aksini talep etmediği müddetçe üyeliğin sona ermesinden sonra da yukarıda belirtilen verilerin işlenmesine, depolanmasına, üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Üye, PHOTOROGLİF’ in kendisi ile Site, e-mail, telefon, SMS, vb yollarla iletişime geçmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Üye yukarıda belirtilen verilerin işlenmesi, depolanması, paylaşılması, kullanılması ve kendisiyle irtibat kurulması nedeniyle uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet her türlü zarardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğu, bu zararlardan PHOTOROGLİF’ in sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. Üye, kişisel verilerle alakalı aydınlatma metnine https://www.photoroglif.com/kvkk-sozlesmesi adresinden ulaşabilir.

3.14. PHOTOROGLİF, Üyenin kişisel verilerini yasal zorunlulukların yerine getirilmesin de   veya PHOTOROGLİF’ in haklarının koruması için gerekli olduğunda gerekli olduğu miktarda açıklayabilir.

3.15. Site’ nin Site’ ye zarar verebilecek amaçla yapılacak müdahaleler için imkanlar dahilinde gerekli tedbir alınmıştır. Bunun yanında güvenliğin daha kapsamlı sağlanabilmesi için Üye, kendi tedbirlerini alacaktır. Üye Site’ ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve donanımlarında meydana gelebilecek tüm zararlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.16. PHOTOROGLİF, Sitenin içeriğini kendi inisiyatifinde olmak üzere dilediği zaman yenileme, değiştirme, Üyelere sağlanan her türlü hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Site’ de işlenen Üye bilgi ve verilerini silme hakkına sahiptir.

3.17. PHOTOROGLİF, iş bu Üyelik Sözleşmesinin şartlarını Üyeye haber vermeksizin dilediği zaman değiştirebilir, revize edebilir veya bazı maddeleri veya tamamını iptal edebilir. Değiştirilen, revize edilen veya iptal edilen maddeler, değişiklik tarihinde yürürlüğe girerek tüm Üyeler için bağlayıcı olacaktır.

3.18. Taraflar olası bir çekişme durumunda PHOTOROGLİF' e ait tüm kayıtların münhasır ve kesin delil olarak kabul edileceğini ve iş bu maddenin HMK madde 198 mucibinde bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan ederler.

3.19.  Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi kapsamında ve Sözleşmenin onaylamasıyla birlikte kendisine bilgilendirme amaçlı e-posta adresine ve/veya bilgilendirme için SMS gönderilmesine muvafakat etmiştir. Üye mail ve/veya SMS almak istememesi durumunda bu durumu PHOTOROGLİF’ e bildirecektir.

4. Ticari Elektronik İleti

Üye, PHOTOROGLİF’ in kendisine ait olan ve/veya Site’ de satışa sunulan/pazarlanan mal veya hizmetlerin tanıtılması, pazarlanması, PHOTOROGLİF’ in tanıtımı, reklamı, güncel kampanyalardan ve indirimlerden haberdar edilmesi, PHOTOROGLİF’ in anlaşmalı olduğu başkaca firmaların tanıtımlarının yapılması vb. amaçlarla Üye’ nin elektronik iletişim adreslerine iletiler göndermesini kabul etmekte ve onaylamaktadır.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Üyenin üyeliğini sonlandırması veya PHOTOROGLİF tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar geçerli olacaktır. PHOTOROGLİF Üyenin Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir neden göstermeksizin tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemek durumunda kalmaksızın üyeliği iptal etme ve sözleşmeyi feshetme hakkına haizdir.

6. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde milletlerarası ihtilaf kuralları dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik sözleşmesi onaylaması ile sözleşmede belirtilen tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme üyenin üyeliği onaylaması ile karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.  Ticari Elektronik İleti onayı ayrıca alınmakta olup Üyenin onay vermesi durumunda madde 4’ te belirtilen Ticari Elektronik İleti maddesini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.