Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI 
Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı 5 2 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde mukim 41131558794 vergi numaralı GÖNÜL GEZEN Bundan sonra ‘‘PHOTOROGLİF’’ olarak anılacaktır.

ALICI 
İş bu mesafeli satış sözleşmesini onaylayarak Site’ den alışveriş yapan gerçek kişidir. Bundan sonra ‘‘Alıcı’’ olarak anılacaktır.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili sair mevzuat mucibinde hazırlanmıştır. Taraflar 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini bildiklerini   ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşmenin konusu Alıcı' nın www.photoroglif.com internet sitesinden (Bundan sonra ‘‘Site’’ olarak anılacaktır.) PHOTOROGLİF' e ait ve/veya Site’ de PHOTOROGLİF’ in verdiği yetki ve izin ile satış yapan üçüncü kişilere ait Mal/Hizmetin satın alınması ile Mal/Hizmetin teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. PHOTOROGLİF tarafından yetki ve izin verilen üçüncü kişiler tarafından Site üzerinden satışa sunulan mal/hizmeti satın alan Alıcı, yapmış olduğu bu satış sözleşmesinin tarafının üçüncü şahıs olduğunu; bundan doğacak her türlü sorumluluktan PHOTOROGLİF’ in sorumsuz olduğunu, PHOTOROGLİF’ e böyle bir durumda dava açmayacağını ve PHOTOROGLİF aleyhine hukuki yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

Sözleşme konusu mal/hizmetin temel nitelikleri ve fiyatı Site içerisindeki belirtilen şekildedir. PHOTOROGLİF, Mal/hizmetin niteliklerinde, fiyatında kendi inisiyatifi ile dilediği zaman değişiklik yapma hakkına haizdir. Değişiklikler değişiklik tarihinden itibaren Alıcı açısından bağlayıcı olacaktır.

Teslim Şartları:

Teslimat Alıcı’ nın sipariş işlemi sırasında bildirdiği adrese PHOTOROGLİF’ in anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Kargo ücreti sipariş aşamasında ayrıca belirtilecektir.

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme, Alıcı’ nın Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması ile yürürlüğe girecek olup Alıcı' nın Site’ den bedelini ödemek suretiyle satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı' ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Teslimat Alıcı' nın sipariş işlemi sırasında ve teslimat adresi olarak belirtmiş olduğu adrese yapılacaktır.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Site’ den satış işlemi gerçekleştirilen malın teslimatından kaynaklanan masraflar Alıcı'ya aittir. Şu kadar ki; PHOTOROGLİF veya PHOTOROGLİF’ in yetkisi ve izniyle Site’ den satış yapan üçüncü kişiler tarafından teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan edilmişse teslimat masrafları Satıcı' ya ait olacaktır. Satıcı' nın stokunun müsait olması ve Alıcı tarafından mal bedelini ödenmesinden itibaren taahhüt edilen sürede teslimat yapılır. Satıcı, ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet' i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet'in sipariş edilmesi ve bedelinin ödenmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme herhangi bir nedenle banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet' in teslimi yapmama hakkına haiz olacaktır.

Malın Satıcı tarafından teslimat amacıyla kargo şirketine teslim edilmesinden sonra ve fakat Alıcıya tesliminden evvel Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi ve/veya cayma hakkının kullanılması durumlarında kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Site’ de satışa sunulan Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak PHOTOROGLİF tarafından Site’ de kullanıcıların bilgisine sunulan ön bilgilendirme metnini okuduğunu, bunlarla alakalı bilgi sahibi olduğunu ve onayladığını kabul ve beyan eder. Tüketici sıfatına sahip Alıcı, şikayet ve taleplerini Site’ de ve iş bu sözleşmede yer alan PHOTOROGLİF iletişim adreslerine veya PHOTOROGLİF’ in yetkisi ve izniyle Site’ de satış yapan üçüncü kişilerin Site’ de yer alan iletişim adreslerine iletebilir. Alıcı’ nın, işbu Sözleşme ile Ön Bilgilendirme Formunu onaylaması, mesafeli sözleşmelerin akdedilmeden evvel Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet'e ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini beyan etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet' i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslim ile birlikte Mal/Hizmet' in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı' ya geçecektir. Mal/Hizmet' in tesliminden sonra Alıcı' ya Site’ de alışveriş yaparken bedeli ödemek amacıyla kullandığı kredi kartının herhangi bir nedenle haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı' ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet' i 3 (üç) gün içinde Satıcı' ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet' in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı' ya bildirim yapmakla yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı' dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler PHOTOROGLİF' e ait Site’ de belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. PHOTOROGLİF’ in yetki ve izniyle Site’ de satış yapan üçüncü kişilerle yapılan satış sözleşmelerinde PHOTOROGLİF,  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN PHOTOROGLİF' e KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA PHOTOROGLİF' den BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı' ya mevzuat hükümlerine ve Site’ deki cayma hakkı başvuru formuna uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı' ya geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen PHOTOROGLİF' in anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile Satıcı' ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı' ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen PHOTOROGLİF' in anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir.

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmesi' nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 11 - MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı; Site’ de yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve Alıcı’ ya ürün ile birlikte ve/veya e-fatura ve/veya e-mail yoluyla gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. PHOTOROGLİF tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 12 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda PHOTOROGLİF’ in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 - YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle ve onaylandığı tarihte akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI/ALICI